Análisis y aplicación de los lineamientos sobre la enseñanza de los derechos humanos en el Instituto Gestión Informática y Guía Académica del municipio de Duitama - Núm. 15, Junio 2016 - Criterio Jurídico Garantista - Libros y Revistas - VLEX 676925993

Análisis y aplicación de los lineamientos sobre la enseñanza de los derechos humanos en el Instituto Gestión Informática y Guía Académica del municipio de Duitama

AutorNidia Andrea Galvis Ibáñez
Páginas102-113
102
Análisis y aplicación de los lineamientos sobre la enseñanza
de los derechos humanos en el Instituto Gestión Informática
y Guía Académica del municipio de Duitama*1
Analysis and application of the Guidelines for Teaching Human
Rights in Educational Institution GIGA of Municipality of Duitama
ΝΙ∆ΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ ΓΑΛςΙΣ ΙΒℑ∇ΕΖ2
νιδια.γαλϖισ1127≅γµαιλ.χοµ
ΡΕΣΥΜΕΝ
Εν εστε αρτχυλο σε ρεαλιζα υνα ρεϖισι⌠ν ψ αν〈λισισ εν τορνο α λοσ
λινεαµιεντοσ οφιχιαλεσ παρα λα ενσε〉ανζα δε λοσ δερεχηοσ ηυµα−
νοσ (∆∆. ΗΗ.) εν Χολοµβια ψ συ απλιχαχι⌠ν εν ελ Ινστιτυτο Γεσ−
τι⌠ν Ινφορµ〈τιχα ψ Γυα Αχαδµιχα δε λα χιυδαδ δε ∆υιταµα,
Βοψαχ〈. Παρα ελλο σε εσταβλεχεν λοσ φυνδαµεντοσ τε⌠ριχο−χονχεπ−
τυαλεσ σοβρε λα ενσε〉ανζα δε λοσ ∆∆. ΗΗ.; ελ παπελ δε λοσ δοχεντεσ
ψ διρεχτιϖοσ; λοσ χοντενιδοσ δε λοσ λινεαµιεντοσ ψ πολτιχασ πβλι−
χασ εξιστεντεσ α νιϖελ ιντερναχιοναλ, ναχιοναλ ψ λοχαλ; ψ υν αν〈−
λισισ ψ ρεφλεξι⌠ν σοβρε λασ δισποσιχιονεσ παρα λα ενσε〉ανζα δε λοσ
∆∆.ΗΗ. εν λα ινστιτυχι⌠ν. Ρεαλιζαδα λα ινϖεστιγαχι⌠ν σε χονχλυψ⌠
θυε α πεσαρ δε εξιστιρ λινεαµιεντοσ ε ξπλχιτοσ παρα λα ενσε〉ανζα
δε λοσ ∆∆. ΗΗ., νο σε εϖιδενχια απλιχαβιλιδαδ δε εστοσ δεντρο δελ
προχεσο δε ενσε〉ανζα εν λοσ νιϖελεσ δε εδυχαχι⌠ν οφρεχιδοσ πορ
λα ινστιτυχι⌠ν, εσπεχιαλµεντε πορ λα φαλτα δε απροπιαχι⌠ν χονχεπ−
τυαλ ψ πρ〈χτιχα πορ παρτε δε λοσ δοχεντεσ. Λο αντεριορ ϕυστιφιχα λα
τεσισ θυε λα ενσε〉ανζα δε λοσ ∆∆. ΗΗ. εσ υνα νεχεσιδαδ δεντρο
δελ προχεσο δε φορµαχι⌠ν δε λοσ εστυδιαντεσ ψ υν πρινχιπιο ρεχτορ
δε λα ϖιδα εσχολαρ, παρα αλχανζαρ υνα χονϖιϖενχια παχφιχα ψ υνα
φορµαχι⌠ν παρα ελ χιυδαδανο ρεσπονσαβλε.
ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΧΛΑςΕΣ: δερεχηοσ ηυµανοσ, δερεχηο α λα εδυχα−
χι⌠ν, εδυχαχι⌠ν, δεσχονοχιµιεντο, ϖυλνεραβιλιδαδ, απλιχαβιλιδαδ.
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Τηισ αρτιχλε διδ α ρεϖισιον ανδ αναλψσισ αρουνδ τηε οφφιχιαλ γυιδε−
λινεσ φορ τεαχηινγ ηυµαν ριγητσ ιν Χολοµβια, ανδ ιτσ αππλιχατιον
ατ τηε ΓΙΓΑ ινστιτυτιον εδυχατιοναλ οφ τηε ∆υιταµασ µυνιχιπαλ−
ιτψ ιν Βοψαχ〈. Φορ τηισ τηε χονχεπτυαλ τηεορετιχαλ φουνδατιονσ ον
τηε τεαχηινγ οφ ηυµαν ριγητσ ανδ τηε ρολε οφ τεαχηερσ ανδ πριν−
χιπαλσ ωερε εσταβλισηεδ, λικε τηε χοντεντσ οφ τηε εξιστινγ γυιδε −
λινεσ ανδ πυβλιχ πολιχψ ατ ιντερνατιοναλ, νατιοναλ ανδ λοχαλ λεϖελσ,
φιναλλψ αν αναλψσισ ανδ ρεφλεχτιον αβουτ τηε οφφιχιαλ γυιδελινεσ φορ
τεαχηινγ οφ τηε ηυµαν ριγητσ ιν τηε ινστιτυτιον ισ µαδε. Ονχε
µαδε τηε ρεσεαρχη, ιτσ χονχλυδεσ τηατ δεσπιτε τηερε ηασ βεεν εξ−
πλιχιτ γυιδελινεσ φορ τεαχηινγ ηυµαν ριγητσ, ιτσ απλιχαβιλιτψ ηασ
νοτ εϖιδενχε ινσιδε οφ τηε προχεσσ οφ τεαχηινγ ιν τηε εδυχατιοναλ
λεϖελσ οφφερεδ βψ τηε ινστιτυτιον, εσπεχιαλλψ ιν τηε νεω πραχτιχε
ανδ χονχεπτυαλ αππροπιατιον βψ τηε τεαχηερσ; ωηιχη ϕυστιφιεδ τηε
τεσισ τηατ τηε τεαχηινγ οφ ηυµαν ριγητσ ισ α νεχεσσιτψ ιν τηε προ−
χεσσ οφ τραινινγ οφ στυδεντσ ανδ γυιδινγ πρινχιπλε οφ σχηοολ λιφε
το αχηιεϖε πεαχεφυλ χοεξιστενχε ανδ τραινινγ φορ τηε ρεσπονσιβλε
χιτιζεν.
ΚΕΨ ΩΟΡ∆Σ: Ηυµαν Ριγητσ, Εδυχατιον Ριγητσ, Εδυχατιον,
Ιγνορανχε, ςυλνεραβιλιτψ.
1. Αρτχυλο δε ρεφλεξι⌠ν προδυχτο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν τερµιναδα εν δεσαρρολλο δε λα Μαεστρα εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, Υνιϖερσιδαδ
Πεδαγ⌠γιχα ψ Τεχνολ⌠γιχα δε Χολοµβια, τιτυλαδα Αν〈λισισ εν τορνο α λοσ λινεαµιεντοσ οφιχιαλεσ παρα λα ενσε〉ανζα δε λοσ δερεχηοσ
ηυµανοσ εν Χολοµβια ψ συ απλιχαχι⌠ν εν λα Ινστιτυτο Γεστι⌠ν Ινφορµ〈τιχα ψ Γυα Αχαδµιχα δελ µυνιχιπιο δε ∆υιταµα (Βοψαχ〈).
2. Λιχενχιαδα εν Χιενχιασ Σοχιαλεσ δε λα Υνιϖερσιδαδ Πεδαγ⌠γιχα ψ Τεχνολ⌠γιχα δε Χολοµβια, χανδιδατα αλ ττυλο δε Μαγστερ εν
∆ερεχηοσ Ηυµανοσ πορ λα µισµα Υνιϖερσιδαδ. Σεχρεταρια δε Γοβιερνο ψ Αχχι⌠ν Σοχιαλ δε λα Αλχαλδα Μυνιχιπαλ δε Τιβασοσα
(Βοψαχ〈).
Criterio Jurídico Garantista. (Jul.-Dic. de 2016). Vol. 9, n.o 15, 102-113.
issn
: 2145-3381. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia.
Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 2016/03/23  Φεχηα δε εϖαλυαχι⌠ν: 2016/05/18  Φεχηα δε απροβαχι⌠ν: 2016/08/04
Χ⌠µο χιταρ εστε αρτχυλο: Γαλϖισ Ιβ〈〉εζ, Ν. Α. (ϑυλιο−διχιεµβρε, 2016). Αν〈λισισ ψ απλιχαχι⌠ν δε λοσ λινεαµιεντοσ σοβρε λα ενσε〉αν−
ζα δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ εν ελ Ινστιτυτο Γεστι⌠ν Ινφορµ〈τιχα ψ Γυα Αχαδµιχα δελ µυνιχιπιο δε ∆υιταµα. Χριτεριο ϕυρδιχο
Γαραντιστα, 9(15), 102−113.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR